PROGRAM

17-18 października 2018r. Szczecin

 

17.10.2018

  8.30- 9.30        Rejestracja uczestników

  9.30- 9.40        Uroczyste rozpoczęcie konferencji

  9.40 -10.00      Wystąpienia  zaproszonych gości ( Ambasador Kazachstanu, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego)

10.00 – 11.30  Debata 1

Tendencje rozwojowe w handlu międzynarodowym i ich wpływ na rynek usług logistycznych na szlaku  Azja – Europa.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Wzrost wymiany towarowej Azji i Europy a wielkość przeładunków w polskich portach morskich;
 • Dynamika przewozów towarowych w efekcie rozbudowy kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję;
 • Porty w Szczecinie i Świnoujściu na Jedwabnym Szlaku – konsekwencje gospodarcze i geopolityczne; 

11.30 – 12.00   Przerwa kawowa

12.00 – 12.15   Wystąpienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego*

12.15 – 12.30   Wystąpienie Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP SA

12.30 – 12.45  Wystąpienie przedstawiciela Centrum Unijnych Projektów Transportowych*

 

12.45-14.15        Debata 2

Efektywność ekonomiczna współczesnych łańcuchów transportowych.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Konkurencja międzygałęziowa czy współpraca kolei i żeglugi wobec szybkiego rozwoju portów morskich;
 • Transportowa multimodalność – port-drogi, port-kolej, port-żegluga śródlądowa, porty rzeczne oraz ich połączenie z koleją i drogami oraz śródlądowymi drogami wodnymi, drogi-kolej.
 • Rzeka vs. biznes – korzyści ekonomiczne wynikające z rozwoju możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.

 

14.15-15.00        Lunch

15.00-17.00        Debata 3

Inwestycje w infrastrukturę transportową niezbędne dla rozwoju gospodarki

Zagadnienia do dyskusji:

 • Dostępność portów dla lądowych ciągów transportowych. Potrzeba koordynacji działań inwestycyjnych w celu likwidacji „wąskich gardeł” na liniach kolejowych i drogach oraz włączenia transportu wodnego śródlądowego jako nowej gałęzi transportu na zapleczu portów morskich.;
 • Nowy dostęp do Szczecina od strony morza warunkiem poprawy konkurencyjności tego portu. Czy na pewno wystarczającym?
 • Porty morskie wobec wyzwań związanych z rozwojem przewozów intermodalnych (intermodal kontenerowy, intermodal promowy, rozwój potencjału centrów logistycznych)
 • Rozwój infrastruktury punktowej ODW (porty publiczne, przeładownie zakładowe, centra logistyczne, inwestycje w portach morskich związane z obsługą żeglugi śródlądowej)
 • Koncepcja utworzenia lubuskiego centrum logistycznego wykorzystującego potencjał  Zielonej Góry – Babimostu (port lotniczy) – Ciegocic (port rzeczny),   Świebodzina i Rzepina (kolej).

 

19.00 – Uroczysta kolacja (udział za dodatkową opłatą 150 zł – przelew na konto z dopiskiem „kolacja navirail 2018”).

18.10.2018

09.30-10.00    Kawa powitalna      

 

10.00 – 12.00   Debata 4

Rola administracji państwowej i ubezpieczeń w transporcie towarów.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Projekty realizowane przez KAS na rzecz uproszczenia obrotu towarów (dotyczące regulacji celno-podatkowych);
 • Działania na rzecz przedsiębiorców dotyczące odpraw celnych, głównie towarów z Dalekiego Wschodu;
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie obsługi interesariuszy portów – Port Community System;
 • Dobre praktyki w ubezpieczaniach ryzyka w międzynarodowych przewozach ładunków.

 

12.00 – 14.00  Debata 5

Systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia kadr.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Problem braku wykwalifikowanych pracowników dla branży transportowo-logistycznej – odbudowa szkolnictwa zawodowego;
 • Rozwój szkolnictwa wyższego – niezbędny warunek powstania innowacyjnej gospodarki morskiej i logistycznej; 

14.00-14.20        Podsumowanie Konferencji.

14.20-15.00        Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, na każdym etapie konferencji